گواهینامه ها

ازآنجا که مدیریت سازمان معتقد به مفهوم کیفیت فراگیر درتمامی سطوح وفعالیت هابوده و ارتقاء کیفیت از طریق مشارکت گروهی کارکنان و بکارگیری ارتباط موثر درون و برون سازمان از طریق آموزش و تفویض اختیارات حاصل خواهد شد لذا با انتخاب استانداردهای : ISO 9001 و ISO/TS 10004  و ISO/TS 10002

شرکت متعهد به رعایت موارد ذیل گردید.

رعایت و ضوابط بین المللی پایش واندازه گیری رضایت مشتری

رسیدگی به شکایات، مقاصد وجهت گیری کلی سازمان در زمینه رسیدگی به شکایات بصورت اثربخش