خط مشی

شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان در راستای رشد و ارتقاء سطح سازمان در تمامی ابعاد و کسب رضایتمندی مشتریان و ایجاد تعادل بین خواسته ها و انتظارات کلیه ذینفعان ؛ تضمین موفقیت خود را در بلند مدت با انتخاب اهداف زیر مدنظر قرار داده است :
• گسترش فرهنگ مشتری مداری
• ارتقاء کیفیت عملکرد در ارتباط با وصول مطالبات و اعتبارسنجی
• کسب برتری نسبت به رقبا
• بالا بردن فرهنگ علمی و عملی پرسنل

اهداف مدیریتی سازمان: مفهوم کیفیت امری فراگیر بوده و تمامی فعالیتها و منافع سازمان به نوعی بر آن مؤثرند و ارتقاء کیفیت از طریق مشارکت گروهی کارکنان و با بکارگیری ارتباط مؤثر درون و برون سازمان و از طریق آموزش و تفویض اختیارات حاصل خواهد شد . لذا با انتخاب استانداردهای :

ISO 9001:2008          ISO 10004:2012             ISO 10002:2004
سازمان آیتم های ذیل را متعهد می گردد:
– رعایت و ضوابط بین المللی پایش و اندازه گیری رضایت مشتری
– رسیدگی به شکایات، مقاصد و جهت گیری کلی سازمان در زمینه رسیدگی به شکایات بصورت اثربخش

همچنین اینجانب معتهد می گردم که خط مشی در تمامی سطوح سازمان درک شده و به اجرا در آمده و استقرار و تداوم و بهبود مستمر سیستم ها نیز به عهده اینجانب می باشد .در ضمن خط مشی توسط اهداف قابل اندازه گیری؛ پشتیبانی و در صورت لزوم برای تداوم مورد بازنگری قرار می گیرد.

 

مجید عباسی
مدیر عامل