گواهینامه ها

ازآنجا که مدیریت سازمان معتقد به مفهوم کیفیت فراگیر درتمامی سطوح وفعالیت هابوده و ارتقاء کیفیت از طریق مشارکت گروهی کارکنان و بکارگیری ارتباط موثر درون و برون سازمان از طریق آموزش و تفویض اختیارات حاصل خواهد شد، لذا با انتخاب استانداردهای : ISO 9001 و  ISO/TS 10004  ، ISO/TS 10002 و اخذ گواهی تعهد به تعالی

شرکت متعهد به رعایت موارد ذیل گردید.

رعایت و ضوابط بین المللی پایش واندازه گیری رضایت مشتری

رسیدگی به شکایات، مقاصد وجهت گیری کلی سازمان در زمینه رسیدگی به شکایات بصورت اثربخش